Workshop „Innowacje i przedsiębiorczość zorientowana na zrównoważony rozwój (SOIE)”

W dniu 22.05.2023 NordicHouse przeprowadził we współpracy z SPCleantech warsztaty dla zgłoszonych firm na temat „Innowacje i przedsiębiorczość zorientowana na zrównoważony rozwój (SOIE)”. Podczas tych warsztatów NordicHouse podzielił się doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas unijnego projektu „IMPACT – Budowanie kultur innowacji opartych na wartościach dla zrównoważonego wpływu na biznes”. NordicHouse współpracuje z konsorcjum europejskich uczelni i firm, które od 3 lat realizują ten unijny projekt.

Większość firm i organizacji w UE jest proszona o przyjęcie celów zrównoważonego rozwoju w ramach swojej misji i zarządzania innowacjami. Wielu wyraźnie zaadaptowało te strategie, ale niewielu ustanowiło właściwe praktyki w swojej kulturze organizacyjnej i zarządza innowacjami w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Ponieważ projekt IMPACT jednoczy badaczy i praktyków ds. instytucji szkolnictwa wyższego i firm w całej Europie umożliwia on uczestnikom dostarczenie lepszych materiałów dydaktycznych, metod edukacyjnych, a także najlepszych praktyk do wykorzystania przez edukatorów, trenerów, menedżerów i facylitatorów.

Podczas warsztatu organizatorzy i firmy uczestniczące wymieniły się doświadczeniami i wiedzą na temat tego, jak przełożyć strategie zrównoważonego rozwoju na kulturę innowacyjności. Dyskusja podczas warsztatów uświadomiła nam, jak ważne jest ponowne zdefiniowanie rutyn kulturowych, ułatwianie tworzenia pomysłów i innowacji w firmach opartych na wartościach i zorientowanych na zrównoważony rozwój, integrowanie i angażowanie różnych interesariuszy oraz promowanie kultury innowacji opartej na wartościach z pozytywnym wpływem. Nauczyliśmy się również, że firmy powinny koncentrować się i promować innowacje oparte na wartościach, tj.

Warsztaty były opartym na praktyce, zorientowanym na zrównoważony rozwój i ukierunkowanym na wyniki spotkaniem, którego celem było zwiększenie zdolności i skuteczności firm w zakresie szkolenia i nauczania innowacji i przedsiębiorczości zorientowanych na zrównoważony rozwój (SOIE). Ambicją warsztatów jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju korporacyjnego oraz ułatwianie zmian kulturowych w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych. Koncentrując się wyraźnie na zrównoważonym rozwoju, warsztaty wniosły wyjątkowy wkład w skuteczne przełożenie nowej europejskiej strategii wzrostu przedstawionej w „Zielonym Ładzie” na innowacyjny program edukacyjny i praktykę biznesową.

Warsztaty opierały się na metodach nauczania i coachingu z zestawu narzędzi SOIE, który zawiera moduł dotyczący zrównoważonych praktyk innowacyjnych dla rozwoju zawodowego.

Podczas warsztatu przedstawiono następujące tematy dla uczestniczących firm:

  • Przykłady dobrych praktyk: baza danych z konkretnymi przykładami i najlepszymi praktykami zwiększania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw poprzez rozwój kulturowy (np. wkład w SGD). Ta baza danych obejmuje praktyki wewnętrzne, integrację zewnętrznych interesariuszy, strategiczne opracowywanie i wdrażanie wzorców zrównoważonego modelu biznesowego oraz zarządzanie wpływem.
  • Metody ułatwiające: „Zestaw narzędzi do praktyk w zakresie zrównoważonych innowacji” (SUIT I) dotyczący metod najlepszego angażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w działania związane z innowacjami, ale także we wspólny przegląd i ponowne zdefiniowanie rutyn kulturowych, ukrytych wartości i ukrytych założeń. To kompendium  zawiera narzędzia ułatwiające diagnozowanie i modelowanie zrównoważonego biznesu oraz gromadzenie, agregowanie i dostarczanie informacji i wiedzy w celu poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Metody nauczania i coachingu SOIE: Opierając się na doświadczeniach i spostrzeżeniach z poprzednich projektów sojuszy wiedzy, w które zaangażowane były organizacje partnerskie IMPACT (takich jak TACIT i GAMIFY), projekt zmienia przeznaczenie metod edukacyjnych i rozwija nowe techniki aktywnej debaty i uczenia się faktów związanych ze zrównoważonym rozwojem , wyzwania i rozwiązania.