Nabory do Ścieżki SMART w PARP

Od 21 lutego 2023 przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm mogą składać wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 (FENG).

Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. NordicHouse organizuje spotkania dla przedsiębiorców z grupy małych i średnich przedsiębiorstw mających innowacyjne pomysły i chcących skorzystać z finansowania unijnego na ich realizację. Proces rozpoczyna się od spotkania w siedzibie NordicHouse z przedstawicielami Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE)  Politechniki Krakowskiej. Po wstępnej akceptacji Małopolskie Centrum podejmuje się w ramach projektu SPIN stworzenia bezpłatnej agendy badawczej (w ramach de minimis). Agenda badawcza tworzona jest przez pracowników Politechniki Krakowskiej lub innych specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie i potrzebną wiedzę na temat proponowanego projektu. Po podjęciu decyzji o aplikacji o środki unijne ze Ścieżki SMART agenda ta wykorzystana jest w samej aplikacji o finansowanie z PARP.

Ścieżka SMART to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców i zarazem pierwszy konkurs uruchamiany w ramach programu FENG. Skierowana jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki). PARP jest odpowiedzialna za realizację naborów skierowanych do mikro-, małych i średnich firm.

W ramach programu przewidziano kompleksowe wsparcie projektów, obejmujących m.in.

  • działalność badawczo-rozwojową;
  • wdrażanie innowacji;
  • infrastrukturę B+R;
  • cyfryzację;
  • zazielenienie przedsiębiorstw;
  • internacjonalizację;
  • podwyższanie kompetencji.

Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

Więcej informacji na temat Ścieżki SMART na stronie PARP.